przydomowe oczyszczalnie

Zainteresowany tematem przydomowej oczyszczalni? Więcej dowiesz się tu:

O ściekach

przydomowe oczyszczalnie
Ze względu na pochodzenie i skład chemiczny ścieki dzieli się na: ścieki bytowo-gospodarcze ? powstają z wód wykorzystywanych w gospodarstwach domowych ? do utrzymywania higieny osobistej, spłukiwania urządzeń sanitarnych, przygotowywania posiłków itp.

Są bardzo mętne, mają szarożółte zabarwienie, charakterystyczny zapach i odczyn lekko zasadowy.

Zawierają 40% zanieczyszczeń nieorganicznych i 60% organicznych w postaci rozpuszczalnej i zawiesin.

BZT5 tych ścieków wynosi od 200 do 600 mg tlenu/litr, z czego ? występuje w postaci zawiesin organicznych.

Ścieki te możemy rozdzielić na szarą wodę tzn.

odciek ze wszystkich urządzeń domowych poza toaletą o małym zanieczyszczeniu bakteriologicznym oraz czarną wodę tj.

odpływ z toalet skażony ze znaczną ilością patogenów. ścieki przemysłowe ? zawierają najczęściej rozmaite związki chemiczne, będące ubocznym produktem procesów technologicznych stosowanych w zakładach przemysłowych.
Problem ścieków występuje szczególnie w koksowniach, zakładach petrochemicznych, garbarniach, celulozowniach, mleczarniach i cukrowniach.

Ich nieoczyszczone ścieki stanowią duże zagrożenie dla odbiorników naturalnych.

Na ogół nie stanowią zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego, gdyż nie zawierają bakterii chorobotwórczych.

Wyjątkiem są ścieki z zakładów przemysłu spożywczego, garbarni i zakładów utylizacji odpadów.

Mogą one zawierać chorobotwórcze drobnoustroje w różnych postaciach (wegetatywnej i zarodnikowej) i jako takie powinny być poddawane procesom dezynfekcji. ścieki rolnicze ? powstają z wód spływających z pól i gospodarstw wiejskich ? zawierają zwykle nawozy sztuczne, pestycydy oraz zanieczyszczenia drobnoustrojami.

Szczególnie niebezpieczna jest gnojowica, która może zawierać tysiące razy więcej zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych niż ścieki bytowo-gospodarcze. wody opadowe ? są ściekami powstającymi z opadów atmosferycznych, zmywających tereny zabudowane. Zawierają duże ilości zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, wiele w postaci zawiesin; podobnie jak część ścieków socjalno bytowych mogą być traktowane jako szara woda i odzyskiwane na ww.
potrzeby. wody podgrzane ? powstają w procesach technologicznych chłodzonych za pomocą wody. ścieki komunalne ? są to ścieki niezależnie od źródła pochodzenia (bytowe, przemysłowe, opadowe, roztopowe lub mieszanina tych ścieków) znajdujące się w kanalizacji komunalnej (samorządowej).
Definicja ścieków komunalnych ma na celu rozgraniczenie odpowiedzialności właściciela kanalizacji (samorządu) za ich utylizacje i skutki awarii. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Acieki

O tym, jak działa przydomowa oczyszczalnia

W przydomowych oczyszczalniach ścieków oczyszczanie następuje w dwóch etapach: Oczyszczanie mechaniczne i beztlenowe (przy pomocy bakterii beztlenowych) Oczyszczanie tlenowe (przy pomocy bakterii tlenowych) Pierwszy etap oczyszczania następuje w osadniku gnilnym lub osadniku Imhoffa, polega na wprowadzeniu do osadnika nieczystości, które są najpierw mechanicznie rozdzielane (przy pomocy grawitacji) na osad cięższy od wody oraz zawiesinę lżejszą od wody (najczęściej z tłuszczy).
Osad ulega procesowi fermentacji, w której cząstki zanieczyszczeń są rozkładane na substancje rozpuszczalne w wodzie i nierozpuszczalne substancje mineralne, które odkładają się na dnie osadnika.
Osadniki są zwykle złożone z dwóch, trzech lub więcej komór które są ułożone w poprzek osadnika (z wyjątkiem jednokomorowych osadników Imhoffa).

Realizację komór przeprowadza się poprzez zastosowanie przegród prostopadłych do osi zbiornika.

Przegrody mają za zadanie nie przedostawanie się dalej osadów oraz zawiesin.

Ewentualne przedostanie się zanieczyszczeń stałych powoduje zamulenie i utratę wydajności oczyszczalni.

Pierwszy etap powinien trwać co najmniej 72 godziny co powoduje że wielkość osadnika glinowego jest uzależniona od dobowej ilości ścieków.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Przydomowa_oczyszczalnia_%C5%9Bciek%C3%B3w

Dlaczego warto oszczędzać wodę?

Kwestie związane z ekologią są obecnie coraz bardziej nagłaśniane i często w telewizji możemy usłyszeć, że każdy z nas powinien na przykład oszczędzać wodę.
Dlaczego jednak ma to tak wielkie znaczenie? Powodów jest co najmniej kilka.
Woda jest człowiekowi niezbędna do życia, a obecnie jest jej na świecie coraz mniej.

Zasoby wody, która może być dla nas przydatna kurczą się z roku na rok, a przez pojawiające się susze może kiedyś dojść do sytuacji, w której jej po prostu zabraknie.

Bardzo ważne jest, by działalność człowieka dodatkowo nie marnowała takiej wody, a w tym celu powinniśmy korzystać z niej bardziej odpowiedzialnie i oszczędzać ją wtedy, gdy tylko jest to możliwe. Każdy z nas może to robić. .

Widok do druku:

przydomowe oczyszczalnie